ARGroup Aleš Ruda

Úspěch na Robotem Rovně 2013

by Administrator 22. May 2013 10:44

První letošní soutěž outdoor robotů je za náma.

Po zkušenostech z minulých let jsem se rozhodl nevymýšlet pro letošek nové a dokonalejší algoritmy, ale soustředit se na jejich perfektní odladění. Jedinou změnou tak byla předělávka algoritmu pro detekci hranice vozovky. Jinak vše při starém.

Robota jsem testoval na téměř rovném úseku mezi Jižákem a Kateřinkama o délce cca kilometr. Vše fungovalo více jak dobře.

Příprava na Robotem Rovně 2013 [youtube:UWz0u1cn5Sc]

Na vlastní soutěž jsem jel s velkou nadějí. Počasí po cestě do Písku vypadalo dost děsivě. Naštěstí v 8 ráno se na jiho-západě objevilo modrojasno a tak už to zůstalo po celý den.

Na startu prvního kola jsem ftipkoval se sudím, že se nebudem vzájemně zdrožovat ať tam napíše 314 metrů. O 12 minut později robot skutečně 314 metrů ujel. Stejného výkonu dosáhnul i v dalších kolech jen v malinko lepším čase. Na trati se projevoval jediný problém pár metrů před prvním stánkem, kdy robot 3 krát ze 4 případů prudce zahnul doleva, ale po cca 1 metru se zas srovnal. Po druhém kole jsem uvažoval, že zvýším rychlost robotu na 1.5 m/s, abych časově dohnal robota Explorer, ale do věcí, které fungují se nemá hrabat a tak jsem ponechal prověřených 0.5 m/s.

Průjezd cílem 4. kola [youtube:6zHxx_LyT_8]

Výsledné 2. místo je skvělým úspěchem a dává naději na dobré umístění v podzimní Robotour.

Chtěl bych poděkovat Radioklubu Písek za perfektní organizaci a nádherné počasí.

Tags:

ARBot

AXI stream VGA

by Administrator 11. May 2013 07:58

I need display data from stereoscopic camera. Use VGA is quick and easy solution. VGA timing is possible found on internet (for example here) or here is calculator.

Function is trivial. Process generates synchronization pulses and reads data from AXI stream. Reading ends when TUSER assert except the first pixel and reading begins on first pixel.

----------------------------------------------------------------------------------
-- Company: www.arbot.cz 
-- Engineer: ALes Ruda 
-- 
-- Create Date: 04/04/2013 07:41:10 PM
-- Module Name: AxiStreamVGA
-- Description:
-- From Axi video stream generates VGA color and timing signals. 
----------------------------------------------------------------------------------


library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

Library UNIMACRO;
use UNIMACRO.vcomponents.all;

entity AxiStreamVGA is
  Generic 
    (
    color_len: positive:=4; -- number of color bits
    hor_s: positive:=120;  -- horizontal synchronization pulse width in pixel clock
    hor_bp: positive:=88;  -- horizontal back porch in pixel clock
    hor_d: positive:=752;  -- horizontal data length in pixel clock
    hor_fp: positive:=80;  -- horizontal front porch in pixel clock
    hor_pol: std_logic:='1'; -- horizontal synchronization pulse polarity (0- 111101111, 1-000010000)
    vert_s: positive:=6;   -- vertical synchronization pulse width (number of lines)
    vert_bp: positive:=83;  -- vertical back porch (number of lines)
    vert_d: positive:=480;  -- vertical data length (number of lines)
    vert_fp: positive:=97;  -- vertical front porch (number of lines)
    vert_pol: std_logic:='1' -- vertical synchronization pulse polarity (0- 111101111, 1-000010000)
    );
  Port 
    (
    ACLK		  : in 	std_logic;   -- AXI stream clock
    ARESETN		  : in	std_logic;   -- reset 
    S_AXIS_TVALID	: in	std_logic;   -- master generates data on S_AXIS_TDATA 
    S_AXIS_TDATA	: in	std_logic_vector(3*color_len-1 downto 0); -- data R & G & B
    S_AXIS_TLAST	: in	std_logic;   -- '1' marks last pixel on the line
    S_AXIS_TREADY	: out	std_logic;   -- AXI stream VGA is ready to recieve data
    S_AXIS_TUSER	: in	std_logic;   -- '1' marks first pixel on the frame - start of frame
 
    err       : out	std_logic;   -- '1' indicates error - fifo full
 
    PIXELCLK    : in	std_logic;   -- pixel clock
    VGA_HS   	: out	std_logic;   -- horizontal synchronization pulse 
    VGA_VS	    : out	std_logic;   -- vertical synchronization pulse
    VGA_R	    : out	std_logic_vector(color_len-1 downto 0); -- RED color
    VGA_G	    : out	std_logic_vector(color_len-1 downto 0); -- GREEN color
    VGA_B	    : out	std_logic_vector(color_len-1 downto 0)  -- BLUE color
    );
end AxiStreamVGA;

architecture Behavioral of AxiStreamVGA is

type state is (sync, back_porch, data, front_porch);
subtype AxiStreamVGACntType is integer range 0 to 4095;

signal hor_state	 : state;
signal vert_state	 : state;
signal hor_cnt    : AxiStreamVGACntType;
signal vert_cnt    : AxiStreamVGACntType;

signal loc_data  : std_logic_vector(3*color_len+1 downto 0);
signal loc_dataout : std_logic_vector(3*color_len+1 downto 0);
signal loc_tuser  : std_logic;


signal loc_ffrden : std_logic;
signal loc_ffwren : std_logic;
signal loc_fffull : std_logic;
signal loc_ffrdcount  : std_logic_vector(9 downto 0);
signal loc_ffwrcount  : std_logic_vector(9 downto 0);

signal aRst    : std_logic;

begin

arst<=not ARESETN;
loc_data<=S_AXIS_TLAST & S_AXIS_TUSER & S_AXIS_TDATA; 
loc_tuser<=loc_dataout(3*color_len);
S_AXIS_TREADY<=not loc_fffull and ARESETN;
loc_ffwren<=not loc_fffull and S_AXIS_TVALID and ARESETN; 
loc_ffrden<= ARESETN when hor_state=data and vert_state=data and (loc_tuser='0' or (hor_cnt=hor_d-1 and vert_cnt=vert_d-1)) else '0'; 


FIFO_inst : FIFO_DUALCLOCK_MACRO
  generic map (
   DEVICE => "7SERIES",      -- Target Device: "VIRTEX5", "VIRTEX6", "7SERIES" 
   ALMOST_FULL_OFFSET => X"0080", -- Sets almost full threshold
   ALMOST_EMPTY_OFFSET => X"0080", -- Sets the almost empty threshold
   DATA_WIDTH => 3*color_len+2,  -- Valid values are 1-72 (37-72 only valid when FIFO_SIZE="36Kb")
   FIFO_SIZE => "18Kb",      -- Target BRAM, "18Kb" or "36Kb" 
   FIRST_WORD_FALL_THROUGH => true) -- Sets the FIFO FWFT to TRUE or FALSE
  port map (
   ALMOSTEMPTY => open,     -- 1-bit output almost empty
   ALMOSTFULL => open,      -- 1-bit output almost full
   DO => loc_dataout,      -- Output data, width defined by DATA_WIDTH parameter
   EMPTY => open,        -- 1-bit output empty
   FULL => loc_fffull,      -- 1-bit output full
   RDCOUNT => loc_ffrdcount,   -- Output read count, width determined by FIFO depth
   RDERR => err,         -- 1-bit output read error
   WRCOUNT => loc_ffwrcount,   -- Output write count, width determined by FIFO depth
   WRERR => open,        -- 1-bit output write error
   DI => loc_data,        -- Input data, width defined by DATA_WIDTH parameter
   RDCLK => PIXELCLK,      -- 1-bit input read clock
   RDEN => loc_ffrden,      -- 1-bit input read enable
   RST => aRst,         -- 1-bit input reset
   WRCLK => ACLK,        -- 1-bit input write clock
   WREN => loc_ffwren      -- 1-bit input write enable
  );


process (PIXELCLK, loc_tuser)
  variable r: std_logic_vector(color_len-1 downto 0);
  variable g: std_logic_vector(color_len-1 downto 0);
  variable b: std_logic_vector(color_len-1 downto 0);
  
begin
 
 if PIXELCLK'event and PIXELCLK='1' then
  case hor_state is
   when sync =>
    VGA_HS<=hor_pol;
	  if hor_cnt=0 then
  	 hor_cnt<=hor_bp-1;
     hor_state<=back_porch;
    else
     hor_cnt<=hor_cnt-1;
    end if;        		     
   when back_porch =>
    VGA_HS<=not hor_pol;
    if hor_cnt=0 then
  	 hor_cnt<=hor_d-1;
     hor_state<=data;
    else
     hor_cnt<=hor_cnt-1;
    end if;        		     
   when data =>
    if vert_state=data then
     r:=loc_dataout(3*color_len-1 downto 2*color_len); 
     g:=loc_dataout(2*color_len-1 downto color_len); 
     b:=loc_dataout(color_len-1 downto 0); 
	  else	
     r:=(others=>'0'); 
     g:=(others=>'0'); 
     b:=(others=>'0'); 
    end if;        		     
    if hor_cnt=0 then
     hor_cnt<=hor_fp-1;
     hor_state<=front_porch;
    else
     hor_cnt<=hor_cnt-1;
    end if;        		     
   when front_porch =>
    r:=(others=>'0'); 
    g:=(others=>'0'); 
    b:=(others=>'0'); 
    if hor_cnt=0 then
     hor_cnt<=hor_s-1;
     hor_state<=sync;

     case vert_state is
      when sync =>
       VGA_VS<=vert_pol;
	     if vert_cnt=0 then
  	    vert_cnt<=vert_bp;
        vert_state<=back_porch;
       else
        vert_cnt<=vert_cnt-1;
       end if;        		     
      when back_porch =>
       VGA_VS<=not vert_pol;
  	     if vert_cnt=0 then
        vert_cnt<=vert_d-1;
        vert_state<=data;
       else
        vert_cnt<=vert_cnt-1;
       end if;        		     
      when data =>
       if vert_cnt=0 then
        vert_cnt<=vert_fp-1;
        vert_state<=front_porch;
       else
        vert_cnt<=vert_cnt-1;
       end if;        		     
      when front_porch =>
       if vert_cnt=0 then
        vert_cnt<=vert_s-1;
        vert_state<=sync;
       else
        vert_cnt<=vert_cnt-1;
       end if;        		     
     end case;
    else
     hor_cnt<=hor_cnt-1;
    end if;        		     
  end case;
  if ARESETN='0' then
    hor_state<=sync;			
    hor_cnt<=hor_s-1;
    vert_state<=sync;
    vert_cnt<=vert_s-1;
    VGA_VS<=not vert_pol;
    VGA_HS<=not hor_pol;
    r:=(others=>'0'); 
    g:=(others=>'0'); 
    b:=(others=>'0'); 
  end if;
 end if;
 
 VGA_R<=r;   
 VGA_G<=g;   
 VGA_B<=b;   
end process;


end Behavioral;

AxiStreamVGA.rar (2,16 kb)

Tags:

ZedBoard

Month List